СТРУКТУРА

ПОЛОЖЕННЯ про Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України затвердженого 16 травня 2014 року Президентом НСАУ В.М.Гусаковим на V пленумі Правління НСАУ XVII скликання:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України (надалі за текстом – Палата) розроблене відповідно до ст. 16-1 Закону України “Про архітектурну діяльність” та абз.14 п. 17 Статуту Національної спілки архітекторів України. Зміни даного Положення затверджується Правлінням НСАУ.

1.2. Положення визначає загальні, правові і економічні засади діяльності, основні завдання, повноваження, структуру та порядок формування, функціонування Палати і її регіональних відділень.

1.3. Палата створена Національною спілкою архітекторів України (надалі за текстом – НСАУ, або Спілка) з метою здійснення статутних завдань та цілей, є структурним підрозділом Спілки.

1.4. Палата здійснює свою діяльність на всій території України у відповідності до Конституції України, Законів України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про архітектурну діяльність», Статуту НСАУ і цього Положення, інших законодавчих та нормативно – правових актів, що регулюють діяльність творчих спілок і самоврядних організацій та регламентують умови здійснення архітектурної і містобудівної діяльності.

1.5. Палата діє на засадах асоцїйованого ї обов’язкового членства сертифікованих архітекторів та на основі принципів професійного самоврядування.

1.6. Повна офіційна назва Палати:
українською мовою: – Архітектурна Палата Національної спілки архітекторів України;
англійською мовою: – Аrchitectural Сhamber of National Union of architects of Ukraine;

Скорочена офіційна назва:
українською мовою: – Архітектурна Палата України (АПУ )
англійською мовою: – Аrchitectural Сhamber of Ukraine (ACU ).

1.7. Палата, як структурний підрозділ НСАУ, має відокремлений рахунок, по якому ведуться облік та звітність. Палата має печатку з написом українською мовою, емблему та іншу атрибутику, склад і зразки якої затверджуються НСАУ та реєструються у встановленому законодавством порядку.

1.8. Палата набуває повноважень з моменту прийняття цього Положення та відповідних змін і доповнень до Статуту НСАУ Пленумом Правління НСАУ.

1.9. Місцезнаходження Палати:
01001. Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка 7.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Мета Палати:

2.1. Створення належних умов для творчої професійної діяльності і пов’язаного з цим надання якісних послуг юридичним і фізичним особам в галузі архітектури та містобудування.

Завдання Палати:

2.2. Об’єднання на професійній основі сертифікованих архітекторів, сприяння їх професійній діяльності.

2.3. Забезпечення і захист прав та законних професійних, творчих та економічних, інтересів сертифікованих архітекторів.

2.4. Здійснення контролю за дотриманням національних стандартів професійної діяльності на засадах реалізації принципів та рекомендацій Міжнародної Спілки Архітекторів (МСА), протидія явищам демпінгу та нечесної конкуренції між архітекторами.

2.5. Сприяння процесу оптимізації ціноутворення у проектуванні, моніторинг відповідності вартості проектних робіт соціально-економічним умовам творчої та професійної діяльності архітекторів.

2.6 Сприяння наданню інформаційно – консультативних та юридичних послуг членам Палати.

2.7. Організація та забезпечення страхування професіональної відповідальності членів Палати.

2.8. Сприяння проведенню професійної атестації,організація та контроль за здійсненням пов’язаної з цим професійної практики архітекторів.

2.9. Розроблення програм та вимог щодо постійного підвищення професійної кваліфікації членів Палати.

2.10. Формування і ведення власного Реєстру сертифікованих архітекторів – членів Палати.

2.11. Участь у методичному і нормативно-правовому забезпеченні архітектурної діяльності в Україні;

 

3.ЧЛЕНИ ПАЛАТИ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Палата функціонує на принципах індивідуального членства.

3.2. Атестовані особи, що одержали кваліфікаційний сертифікат архітектора, з моменту його отримання, набувають статус асоційованого члена Палати. Прийняття в члени Палати вказаних осіб здійснюється регіональними відділеннями Палати після їх звернення з письмовими заявами. Рішення про прийом в члени Палати та виключення з членів Палати приймаються керівними органами Палати за поданням регіонального відділення Палати.

3.3. Вступаючи до Палати, сертифікований архітектор підтверджує в письмовій заяві своє зобов’язання додержуватись встановлених стандартів архітектурної діяльності, в тому числі – Правил професійної етики архітектора.

3.4. Членство в Палаті припиняється:

– у разі припинення дії сертифіката;
– у разі несплати членських внесків протягом шести місяців (тягне за собою ініціювання процедури позбавлення сертифікату);
– за заявою члена Палати;
– за рішенням керівних органів Палати;
– у разі смерті члена Палати.

3.5. Члену Палати видається членський квиток встановленого керівними органами Палати та затвердженого Правлінням НСАУ зразка.

3.6. Розмір та порядок сплати вступних і членських внесків встановлюється керівними органами Палати та затверджується Правлінням НСАУ.

3.7. При виключенні або виході з числа членів Палати вступні і членські внески поверненню не підлягають.

3.8. Члени Палати мають право:

– бути обраним до керівних органів Палати та її регіональних відділень у випадку,якщо член Палати є членом НСАУ;
– ініціювати внесення на розгляд Палати питання, що належать до її компетенції;
– звертатися до Палати та до всіх її органів за підтримкою і захистом своїх авторських, майнових та інших прав і законних інтересів;
– одержувати інформацію з питань діяльності Палати та її регіональних відділень;
– користуватися видавничою та інформаційною базами, усіма видами допомоги Палати необхідної для здійснення своєї професійної діяльності;
– отримувати правовий, юридичний супровід та захист в своїй професійній діяльності;
– здійснювати страхування професійної діяльності з використанням можливостей Палати.

3.9. Асоційовані члени Палати мають право:

– приймати участь в заходах Палати на запрошення, в т.ч. в конференціях та зборах, з правом дорадчого голосу;
– отримувати за власні кошти будь-яку інформацію, в тому числі правові, нормативно-методичні напрацювання Палати та використовувати їх у своїй професійній діяльності;

3.10. Члени Палати зобов’язані:

– дотримуватися вимог чинного законодавства України, Правил професійної етики архітектора, Статуту НСАУ, цього Положення, відповідних положень про регіональні відділення, рішень НСАУ, Палати та її регіональних відділень;
– бути на обліку в одному із регіональних відділень і брати участь у його діяльності відповідно до Положення про регіональне відділення;
– надавати за потребою та на вимогу відповідальних осіб Палати доступ до належної їм проектної та господарсько-фінансової документації щодо договірних матеріалів і проектних справ;
– звітувати про свою професійну діяльність за регламентом , що встановлюється керівними органами Палати;
– здійснювати страхування професійної відповідальності у консолідованому страховому фонді (коли він буде створений на засадах співробітництва з обраною страховою компанією);
– своєчасно сплачувати вступні та членські внески для забезпечення функціонування Палати, у встановлених розмірах та порядку.

 

4. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ

Структура Палати

4.1. Основою організаційної структури Палати є регіональні відділення Палати, які об’єднують сертифікованих архітекторів відповідного регіону і входять до структури обласних (міських) організацій Спілки, як первинні організації, та діють на підставі єдиного Типового Положення, що затверджуються президією правлінням Спілки.

4.2. Регіональні відділення Палати підпорядковані керівним органам Палати та правлінню Спілки.

Вищі органи палати.

4.3. Вищими органами Палати є Правління НСАУ та Президія Правління НСАУ.

Керівні органи Палати

4.4. Центральними керівними органами Палати є:

– Конференція Архітектурної Палати України (надалі – Конференція);
– Рада Архітектурної Палати України (надалі – Рада Палати);
– Голова Архітектурної Палати України (надалі – Голова Палати) та його заступники;

4.5. Діяльність Палати перевіряє Ревізійна комісія НСАУ. Палата підзвітна правлінню НСАУ.

Підрозділи Палати

4.6. У складі Палати діють підрозділи:

– Виконавча дирекція Архітектурної Палати України (надалі – Виконавча дирекція Палати);
– комісії та (або) комітети, які утворюються на підставі рішення Ради Палати діють відповідно до своїх положень, що затверджуються Конференцією Палати, за погодженням з Президією правління Спілки.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ПАЛАТИ

Правління НСАУ та Президія Правління

5.1. До виключної компетенції Пленуму Правління НСАУ належить:

– затвердження Положення про Палату, внесення змін і доповнень до нього;
– затвердження Типового Положення про регіональне відділення Палати, внесення змін і доповнень до нього;
– заслуховування звітів Голови Палати та його заступників про діяльність Палати з періодичністю один раз на рік;
– заслуховування звітів Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень.

5.2. До виключної компетенції президії Правління НСАУ належить:

– висування кандидатур на посади Голови Палати та його заступників для подальшого обрання їх Конференцією Палати;
– Правління НСАУ може достроково припиняти повноваження Голови Палати, його заступників, членів Ради Палати та звільняти виконавчого директора Палати;
– затвердження новообраного Голови Палати та його заступників в тому числі ї у разі, якщо вони запропоновані та обрані безпосередньо Конференцією Палати;
– заслуховування за потребою звітів Голови та його заступників про діяльність Палати за окремими напрямками роботи.

Конференція

5.3. До компетенції Конференції належить:

– обрання Голови та його заступників;
– висунення кандидатур до Ради Палати та їх обрання;
– дострокове припинення повноважень члена Ради Палати, Голови Палати та його заступників;
– попереднє затвердження щорічного бюджету Палати;
– ухвалення рішень з найважливіших поточних і перспективних питань;
– заслуховування і затвердження звітів Ради, Голови та Дирекції Палати;
– затвердження річної бухгалтерської звітності;
– встановлення розміру, порядку сплати, розподілу та використання вступних та членських внесків на забезпечення функціонування Палати;
– призначення на посаду та звільнення з посади, за поданням Голови Палати, виконавчого директора Палати, якщо посада Голови і директора не є суміщеною;
– визначення пріоритетних напрямків діяльності Палати, принципів формування та використання її майна.

5.4. Конференція скликається не рідше одного разу на рік для вирішення питань віднесених до її компетенції. Конференція вважається повноважною, якщо у її роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів, що беруть в ній участь.

5.5. Делегати обираються на загальних зборах регіональних відділень Палати з розрахунку: – один делегат від кожних повних чи не повних п’ятдесяти членів регіонального відділення Палати, включаючи його голову. Члени керівних органів приймають участь в роботи Конференції як делегати за посадою.

5.6. Головує на Конференції Голова Палати, а в разі його відсутності – заступник голови Падати.

Рада Палати

5.7. До складу Ради Палати входять голови відділень Палати, а також члени Ради, обрані на Конференції Палати, Голова Палати та заступники голови Палати. Загальна чисельність членів Ради Палати не може перевищувати тридцять п’ять осіб.

5.8. Члени Ради Палати здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Раду Палати очолює Голова Палати.

5.9. Термін повноважень членів Ради Палати складає три роки та співпадає з строком повноваження Правління НСАУ. Повноваження Ради Палати тривають до першого засідання нового складу Ради.

5.10. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Ради проводяться за рішенням Голови Палати, або на вимогу більше ніж третини членів Ради.

Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж дві третини її складу. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Палати.

Якщо голоси членів Ради розділилися порівну, головуючий має право переважного голосу.

5.11. Рада Палати:

– координує та контролює діяльність відділень Палати;
– за поданням Голови Палати затверджує виконуючого обов’язки виконавчого директора Дирекції, або приймає рішення про виконання Головою обов’язків виконавчого директора;
– затверджує Положення про Виконавчу дирекцію Палати, внесення змін і доповнень до нього;
– затверджує штатний розпис і план діяльності Виконавчої дирекції Палати, забезпечує контроль за її діяльністю;
– приймає рішення щодо створення Комісій та Комітетів Палати;
– здійснює контроль за діяльністю Виконавчої дирекції Палати, а також виконання нею своїх функцій відповідно до Положення про виконавчу дирекцію Архітектурної Палати України;
– розглядає заяви, звернення та скарги щодо діяльності членів Палати і приймає, за результатами розгляду, відповідні рішення;
– здійснює інші повноваження, покладені на неї рішеннями Пленуму Правління НСАУ, Конференції Палати.

Комісії та комітети Палати

5.12. утворюються Радою Палати по мірі необхідності та діють відповідно до затверджених Конференцією Положень.

Голова Палати

5.13. Голова Палати та його заступники обираються на посаду та звільняються з посади Конференцією Палати, в тому числі за поданням президії або Пленуму Правління НСАУ.

5.14. Новообраний Голова Палати приступає до виконання обов’язків після завершення роботи Конференції Палати, на якій його було обрано, та затвердження його на цій посаді президією Правління НСАУ.

5.15. Голова Палати:

– очолює Раду Палати, керує її діяльністю, направленою на виконання Палатою своїх функцій;
– в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання розпорядження та накази;
– готує проект річного бюджету Палати та подає його на затвердження Конференції Палати;
– за рішенням Ради Палати виконує функції виконавчого директора Дирекції;
– здійснює управління і розпорядження майном Палати у межах наданих Положенням, Правлінням НСАУ та рішеннями Конференції;
– організовує виконання рішень Правління НСАУ, Конференції та Ради Палати;
– представляє без доручення Палату у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями і громадянами;
– не рідше одного разу на рік звітує на Конференції Палати про результати діяльності Палати.
– подає на затвердження кандидатуру виконавчого директора Дирекції, а також вносить пропозицію про дострокове припинення його повноважень;
– головує під час Конференції Палати.

5.16. Рішеннями Пленуму Правління НСАУ, Конференції Палати та Ради Палати можуть бути надані й інші повноваження, якщо це не суперечить чинному законодавству та Положенню про Палату.

5.17. У разі відсутності Голови Палати, або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник голови в порядку і в межах, передбачених чинним законодавством України та Положенням про Палату.

Виконавча дирекція Палати

5.18. Виконавча дирекція Палати здійснює всю поточну роботу пов’язану з діяльністю Палати і здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджується Радою Палати, організує представництво і захист інтересів Палати та кожного її члена в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та у судах;

5.19. За рішенням Ради Палати виконавчу дирекцію Палати очолює виконавчий директор, який призначається та звільняється Конференцією Палати за поданням Голови Палати і виконує свої обов’язки на засадах основного місця роботи.

5.20. Виконавчий директор приймає участь у роботі Ради Палати, за посадою, з правом дорадчого голосу.

5.21. Виконавчий директор здійснює адміністративно – господарську та організаційно – розпорядчу діяльність у відповідності до Положення про Виконавчу дирекцію Палати, підзвітний Голові Палати.

Облік і контроль

5.22. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією НСАУ.

5.23. Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається Радою Палати і передбачається кошторисом надходжень і витрат Палати.

5.24. Перевірки фінансово – господарської діяльності Палати здійснюється ревізійною комісією НСАУ згідно статуту НСАУ та цього Положення не рідше одного раз на рік.

5.25. За результатами перевірки Ревізійна комісія НСАУ готує щорічний висновок щодо діяльності Палати, який разом з річним бухгалтерським звітом подається Конференції Палати та Пленуму Правління НСАУ.

5.26. Ревізійна комісія НСАУ має право вимагати від посадових осіб Палати надати їй всі необхідні матеріали, бухгалтерські чи інші документи та особисті пояснення.

Регіональні відділення Палати

5.27. Для вирішення практичних завдань, проведення організаційної та іншої роботи із забезпечення основних напрямків діяльності Палати, в обласних організаціях НСАУ, Автономній республіці Крим, місті Києві рішенням Палати утворюються Регіональні відділення Палати, які є первинними організаціями Палати у відповідних місцевих організацій НСАУ.

5.28. Порядок формування, фінансування та повноваження регіонального відділення Палати визначається типовим Положенням, яке затверджується Правлінням НСАУ.

5.29. До складу регіонального відділення Палати входять сертифіковані архітектори, які здійснюють архітектурну та містобудівну діяльність на відповідній території.

5.30. Керівними органами регіонального відділення Палати є Загальні збори, Рада та Керівник регіонального відділення Палати, який за посадою є заступником Голови місцевої організації НСАУ.

 

6. КОШТИ ТА МАЙНО ПАЛАТИ

6.1 Джерелами формування коштів і майна Палати є:

– вступні і членські внески членів Палати;
– добровільні внески,що надходять від юридичних та фізичних осіб;
– інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2. Майно та кошти, що утворюються за результатами діяльності Палати, її дирекції та регіональних відділень, належать НСАУ.

6.3. Кошти і майно Палати використовуються виключно для здійснення завдань визначених Положенням, на оплату праці працівників Палати та залучених осіб.

6.4. Напрямки та обсяги використання майна і коштів Палати визначаються кошторисами, затвердженими керівництвом НСАУ в установленому порядку.

6.5. Голова Палати спільно з Виконавчим директором Дирекції до першого грудня кожного року надають членам Ради Палати та Правлінню НСАУ проект кошторису на наступний рік та доповідають на засідання Ради Палати та на Пленумі Правління НСАУ або його президії про виконання кошторису за звітний період.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАТИ

7.1. Діяльність Палати може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація або ліквідація Палати відбувається за рішенням НСАУ, або у випадках передбачених законодавством України.

7.3. Майно та кошти Палати у разі її реорганізації чи ліквідації має бути передано в установленому законом порядку НСАУ.

7.4. Ліквідація Палати проводиться призначеною Правлінням НСАУ ліквідаційною комісією.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Склад керівних органів Палати першого скликання затверджуються правлінням Спілки за рекомендацією Президії правління з числа сертифікованих архітекторів, терміном до чергового з’їзду Спілки.

8.2. До чергового, з’їзду Спілки місцеві організації Спілки створюють в своєму складі відповідно до цього Положення регіональні відділення Палати.

8.3. На період дії керівних органів Палати першого скликання, Правління Спілки встановлює порядок визначення розміру членських внесків для сертифікованих архітекторів – членів Палати, які формуються з розрахунку також участі у фінансуванні діяльності Плати та консолідованому страховому фонду.

8.4. Керівники Палати, органів Палати, їх заступники та секретарі можуть одержувати винагороду за роботу, розмір та порядок визначення якої встановлюється рішенням президії Правління Спілки.

logologologo